Naka by Tessy Okonu Lyrics

Naka by Tessy Okonu Lyrics

CHORUS:
Jawo ni—nan kusa da Kai
Jawo ni—nan kusa da Kai (2×)
Wurin Ka—nake so
Jawo ni—kurkusa da Kai (2×)

VERSE:
Wurin Ka
Akwai salama

Wurin Ka
Akwai ceto
Wurin Ka
Akwai bege

A cikin sunan Ka
Ake samin rai
Yesu jawo ni
Kurkusa da Kai

Bridge 1:
CALL
: Ba Mai iko sai Kai kadai
RESP: Ba Mai iko sai Kai kadai
CALL: Babu wani Allah sai Kai kadai

RESP: Ba Mai iko sai Kai kadai (2×)
ALL: I worship You
BRIDGE 2:
CALL
: Ni Naka ne

RESP: Ni Naka ne (9×)
OUTRO:
Jawo ni—nan kusa da Kai
Jawo ni—nan kusa da Kai