Mo faramo Olorun Babalola lyrics

Lyrics: Mo faramo Olorun Babalola by CAC
Mofaramo Olorun babalola
Mo fara mo Olorun Aposteli
Ona iye yi ye mi o
Mofara mo Olarun Baba lola
Iye re oh Omi Iye
baba Lola Olomi Iye re Oh
Omi ye iye re Omi Iye
Jesu Olomi iye re O
Omi iye, Iye re o Omi iye

Mofaramo Olorun babalola
Mo fara mo Olorun Aposteli
Ona iye yi ye mi o
Mofara mo Olarun Baba lola
Iye re oh Omi Iye
baba Lola Olomi Iye re Oh
Omi ye iye re Omi Iye
Jesu Olomi iye re O
Omi iye, Iye re o Omi iye

Mo faramo Olorun Babalola lyrics