Ibu Chukwu Onye dinma lyrics and meaning

Ibu Chukwu Onye dinma lyrics and meaning

Ibu Chukwu Onyedike
Ibu Chukwu Onye dinma
Ibu alpha na Omega mo
Onye nbu iru na Ikpazu
N’ma lite na Ogwugwu
Ya Ka ji na si n’buchi mo

Idiebube
N’marama
Ibu alpha na Omega mo
Onye nbu na Onye Ikpazu
N’ma lite na Ogbugbu
Ya Ka ji na si ni buchi mo

MEANING
You are God the Warrior
You are God, the good one
You are my Alpha and Omega
The First and the Last
The beginning and the end
That is why I say You are my God
You are wonderful,

You are Good
You are my Alpha and Omega
The First and the Last
The Beginning and the end
That is why I say You are my God